Åpent brev til fotballklubbene i Buskerud

  Tidligere GU-leder med åpent brev til Qatar.

  Engasjementet vårt for en renere fotball kan ikke kveles av noen. Som fotballfans og medlem i breddeklubber kjemper vi for de samme verdiene!

  Vi er kjent med at NFF Buskerud har sendt ut et skriv til alle klubbene som et svar på vårt arbeid med å få vedtatt en norsk boikott av fotball-VM i Qatar. All den tid skrivet fra kretsen i så stor grad ligner et partsinnlegg mot boikott tillater vi oss å komme med et motsvar.

  For det første savner vi det store bilde i kommunikasjonen fra både NFF og NFF Buskerud angående fotball-VM i Qatar. Vårt engasjement kommer av at vi tror at en annen fotball er mulig. En fotball som ikke styres av korrupte ledere i FIFA. En fotball som ikke brukes som en politisk PR-kampanje for å renvaske omdømmet til autoritære regimer. En fotball som du kan dele med kjæresten din uansett legning. Og sist, men ikke minst en fotball som ikke fører til at menneske lider og dør. Det er dette denne debatten bør handle om!

  NFF Buskerud stiller fire svært ledende spørsmål til klubbene, hvor tre av spørsmålene bidrar til å skape frykt for konsekvenser av en boikott kan ha for norsk fotball og idrett.
  Vi vil gjerne stille dere noen andre spørsmål som vi mener er langt viktigere og relevante:

  1) Hvor går grensa for hva slags menneskerettighetsbrudd fotballen kan tolerere i vårt navn før vi sier at nok er nok?

  2) Hvordan skal vi kunne sette makt bak kravene om en mer rettferdig og human fotball om vi ikke er villigere til å bruke boikott som virkemiddel når ti år med dialog ikke har ført til konkrete endringer?

  3) Om vi velger å delta i Qatar-VM, hva slags konsekvenser får det for menneskerettighetene og arbeidsvilkårene for arbeiderne rundt andre fremtidige mesterskap?

  4) Hva vil barna våre si om oss, hvis vi stille aksepterer at det spilles fotball i et land som har ofra mange menneskeliv ene og alene for at vi skal få spille der?

  Som fotballfans og medlem i breddeklubber kjemper vi for de samme verdiene.

  Vi kjemper for idrettsglede, respekt, mangfold, inkludering og fair play.
  Dette mesterskapet representerer det stikk motsatte. Qatar-VM vil for alltid handle om korrupsjon, dødsfall og en rasistisk slavelignende arbeidsorganisering. Dette er vonde, men ubestridelige fakta.

  NFF Buskerud synes at det er rart av vi fotballsupportere, klubbmedlemmer og medmennesker reagerer. De skulle kanskje vært engasjementet foruten? Jeg synes det er en merkelig tilnærming til demokrati.

  Jeg kan love kretslederne at vi skal kjempe helt frem til fotballtinget 20. juni for at så mange av fotballklubbene i Buskerud havner på rett side.

  Vi har goder samtaler med de vi har snakket med og de er utelukkende glade for at vi tar kontakt med dem. De verdsetter vårt engasjement og i samtalene legger vi vekt på at det er klubbene selv som skal avgjøre saken. Vi oppfordrer dem også om å bruke sin demokratiske stemme. I motsetning til enkelte regimer respekterer vi demokratiske spilleregler, selv om vi mener noe sterkt om saken.

  Og engasjementet vårt for en renere fotball kan ikke kveles av noen.

  Til alle klubber i Buskerud fotballkrets
  Beslutningen om Norges deltakelse i Qatar-VM ligger nå i de beste hender. Fotballdemokratiet. Dette demokratiet består av fedre, mødre, spillere, ledere, frivillige og alle som elsker fotball. De jobber for inkludering, respekt, mangfold og fair play. Vi er helt trygge på at klubbene i fotballkretsen vår tar avgjørelsene sine basert på de RIKTIGE spørsmålene og stiller godt forberedt 20. juni.

  Lykke til med behandlingen av dette viktige spørsmålet.

  Vennlig hilsen
  Joakim Bjørklund
  Tidligere leder i GodsetUnionen, fotballpappa og medlem i SBK Skiold.

  Her kan du lese brevet fra NFF Buskerud til klubbene:

  TIL ALLE KLUBBENE I KRETSEN


  Viser til klubbforum 22.april og minner alle klubbene om det ekstraordinære Forbundstinget den 20.juni der to viktige saker er satt på sakslisten:

  1. VM 2022 – Qatar
  2. 2. divisjon kvinner – divisjonsinndeling

  På Forbundstinget til NFF søndag 14. mars, vedtok norsk fotball å opprette et utvalg for å utrede Qatar-saken grundigere, og utrede hvilke konsekvenser en evt. boikott medfører. Utvalget ledes av Sven Mollekleiv, og er bredt sammensatt av personer med ulik fagkompetanse og utgangspunkt i saken. Utvalget består av 14 personer blant annet av representanter fra NFF, toppfotballen, Norsk Supporterallianse (NSA), NISO etc. (se: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2021/her-er- utvalge-som-skal-jobbe-med-qatar-sporsmalet/ ). Utvalget skal levere sin rapport i midten av mai, slik at vi alle har god tid til å sette seg inn i saken, før behandlingen på det ekstraordinære forbundstinget 20. juni. Det er etablert en temaside på NFFs nettsted som dere kan lese mer Qatar; https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fotball-vm-i-qatar-2022/#Toppen

  Kretsen har fått informasjon om at NSA allerede er i gang med å kontakte klubber for å påvirke til boikott av Qatar-VM på det ekstraordinære forbundstinget 20. juni. Kretsen synes det er veldig bra at supportere engasjerer seg, og vi deler deres bekymring for migrantarbeidernes forhold i Qatar, alvorlige brudd på menneskerettighetene og det som beskrives som «sportsvasking».

  Det er liten tvil om at vedtaket på forbundstinget 20. juni er viktig. Som kretser og klubber, har vi et stort ansvar for å gjøre et godt vedtak. Kretsen skal selvfølgelig ikke diktere hva noen skal stemme, men vi er opptatt av at valget blir tatt på et riktig grunnlag. Har vi nok informasjon til å fastslå at boikott er det beste virkemiddelet for å forbedre menneske- og arbeidstakerrettighetene i Qatar? Vet vi hva en boikott av VM vil ha å si for norsk fotballs framtidige politikk, må vi for eksempel nekte våre klubber og landslag å spille kamper mot lag fra nasjoner som bryter menneskerettigheter? Vet vi hvilke sportslige og økonomiske konsekvenser en boikott vil ha for norsk fotball? Er vi klar over hvilke konsekvenser en boikott vil ha for andre norske idretter, og deres deltagelse rundt om i verden? Dette er noen av spørsmålene som sannsynligvis vil bli belyst i Qatarutvalgets rapport.

  Kretsen synes fremgangsmåten til NSA er uheldig, der klubbene blir forsøkt påvirket til å ta et standpunkt flere uker før utvalget har ferdigstilt sitt arbeid og levert sin rapport. Detter fremstår som underlig når NSA er representert i utvalget. Man trenger selvsagt ikke å være enig i utvalgets konklusjon, men vi mener det er viktig å bruke informasjonen i rapporten til å trekke sine egne slutninger.

  Drammen, 5. mai 2021

  Kretsen oppfordrer alle til å sette seg inn i rapporten som fremlegges i midten av mai, før man tar et endelig standpunkt for hva man skal stemme på det ekstraordinære tinget. Dette vil gi oss tid til grundige debatter og gode refleksjoner før den viktige avgjørelsen skal tas 20. juni.

  Påmelding til Forbundstinget blir offentligjort i uke 18/19.

  • Vi oppfordrer alle klubbene til å delta på det ekstraordinære forbundstinget.
  • Innstillingen fra utvalget for Qatar VM/sakspapirene blir sendt ut til klubbene 22. mai.


  Formøte med klubbene i Buskerud.

  NFF Buskerud kommer til å invitere til et møte for alle klubbene i kretsen 27. mai kl. 19:00. Her blir sakene som skal tas opp på tinget fremlagt og diskutert nærmere.


  Med vennlig hilsen
  Bjørge Kleppe (Sign) Pia Fjeld (Sign) Kretsleder NFF Buskerud Nestleder NFF Buskerud