Vedtekter

Foreningens Vedtekter

§1 Navn
Foreningens navn er GodsetUnionen, heretter kalt GU.
§2 Formål
GUs hovedformål er å støtte Strømsgodset Toppfotball/IF gjennom organisert supporterarbeid. GU er uavhengig av Strømsgodset Toppfotball/IF, og er en upolitisk, antirasistisk, og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett kjønn, alder eller etnisitet
§3 Medlem/kontingent
GU har medlemskap for barn og voksne. Det betales voksenkontingent fra og med året en fyller 16 år. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Innmelding skjer gjennom betaling av kontingent. I perioden mellom årsmøtene skjer utmelding skriftlig. Kontingentperioden følger kalenderåret, og medlemskap er personlig og kan ikke overføres til andre. Medlemskap i konkurrerende grupper godtas ikke.
Ved å melde seg inn forplikter medlemmet seg til å følge supporterforeningens vedtekter og retningslinjer. GU kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for enkeltmedlemmers handlinger,
men kan videresende kravet. Medlemmene har rett til å nyte godt av alle avtaler som GU til enhver tid har med Strømsgodset Toppfotball eller andre bidragsytere eller sponsorer.
Medlemmer av GU har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der GU er arrangør.
§4 Årsmøte
Årsmøtet er supporterforeningens høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret i GU det øverste organ. Styret innkaller til det årlige årsmøtet, som holdes innen utgangen av februar.
Innkalling skjer med minimum fjorten – 14 – dagers varsel.
Årsmøtet ledes av styrets leder, eller av den person som årsmøtet bemyndiger.
Alle med gyldig medlemskap i sesongen som er avsluttet har stemmerett når årsmøtet arrangeres. Hvert medlem har én stemme. Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme med fullmakt.
Årsmøte skal behandle følgende:
– Godkjenning av innkallelse
– Styrets beretning
– Regnskap
– Budsjett
– Valg av styre og valgkomite
– Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret innen én uke før årsmøtet skal avholdes. Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall. Det skal alltid være flertall av sittende styre ved valg på årsmøtet
§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinært generalforsamling kan finne sted om det finnes nødvendig, og innkalles med en varselfrist på minimum tre – 3 – dager dersom det forlanges av minst 2/3 av styret eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det. Emne som ønskes behandlet må oppgis i innkalling.
§6 Valgkomite
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater, samt behandle innkomne forslag til styremedlemmer. Årsmøtet avgjør valgkomiteens innstilling. Årsmøtet velger 3-5 personer til valgkomité som velges for 2 år av gangen. Valgkomitéen lager sak angående styreverv, og setter en frist for innkomne forslag. Dette legges ut på GU sin hjemmeside.
Forslag til nye styremedlemmer må være meldt inn til valgkomiteen innen valgkomiteens frist. Benkeforslag godtas ikke.
§7 Styret
Styret drifter GU mellom årsmøtene i tråd med vedtekter og årsmøtets vedtak. Leder har styrets bindende underskrift. I dennes fravær eller permisjon delegeres fullmakten til økonomiansvarlig. Styret forplikter seg til å behandle alle saker som fremmes for styret av medlemmene. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten at styrets medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. I dennes fravær eller permisjon delegeres dobbeltstemmen til økonomiansvarlig. Det føres referat fra alle styremøter. Det gis prokura til styrets leder og økonomiansvarlig.
Styret består av leder, økonomiansvarlig og inntil åtte styremedlemmer. Styret skal bestå av inntil ti personer. Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.
§8 Styremøter
Leder innkaller til styremøter ved behov.
Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn. Dersom et styremedlem uteblir fra mer enn 1/4 av styremøtene, uten gyldig fraværsgrunn, blir vedkommende løst fra sitt verv med umiddelbar virkning. Styret står i slike tilfeller fritt til å utpeke en eventuell erstatter.
Kun medlemmer av styret har møterett i styremøtene.
Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter.
De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.
§9 Sanksjoner
Et hvert medlem som med sin oppførsel skader Strømsgodset og/eller GUs rykte, blir automatisk ekskludert fra foreningen. Herunder kommer rasistiske eller andre diskriminerende tilrop, fysiske angrep på motstandernes spillere og/eller supportere. Kasting av flasker eller andre gjenstander, samt hærverk tillates heller ikke. Hvis det oppstår konfrontasjoner skal sammenstøt unngås så sant det er mulig.
GU tar avstand fra fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, livssyn, kjønn eller legning.
Fotballrelatert vold er ikke forenlig med medlemskap i GU.
Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjons sak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig.
Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning.
Ved brudd på GU sine vedtekter/retningslinjer, gis styret anledning til å gi utestengelse og/eller eksklusjon.
§10 Vedtektsendringer
Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av stemmene til de fremmøtte medlemmer.
§11 Oppløsning
Ved eventuell nedleggelse av GU låses inntil tohundretusen – 200.000 – kroner i ti – 10 – år.
Disse midlene kan overtas av ny forening godkjent som supporterklubb av Strømsgodset Toppfotball. Resten av eiendelene tilfaller Strømsgodset Toppfotball. Nedleggelse av foreningen må vedtas av minimum 2/3 av de fremmøtte medlemmene