Referat årsmøte 2016

  Årsmøtet til GodsetUnionen ble gjennomført 13.januar på SIF-huset. Her kan du lese referatet.

  Referat fra

  Årsmøte i GodsetUnionen

  13. januar 2016

  Sted: SIF-huset, Drammen

   

  Konstituering av GodsetUnionens årsmøte 2016

  1 Godkjenning av møteinnkalling
  Møteinnkallingen ble godkjent uten innvendinger.

  2 Valg av ordstyrer og referent
  Thor Arne Hanssen ble valgt som ordstyrer, og Bjørn-Andreas B. Finseth ble valgt som referent, ved akklamasjon.

  3 Behandling av årsberetning 2015
  GodsetUnionens styremedlemmer gikk gjennom årsberetningen.

   

  Styrets arbeid:

  Arrangement:

  • Det kom innspill fra årsmøtet om at turer, som Aalborg-turen, bør legges utenfor sesong. Det kom også Innspill på at det ønskes fotball-cup internt for Unionen.
  • Det kom innspill fra blant annet «BP» om at forumet må opp på fote igjen. «BP» vil selv være en bidragsyter for å holde forumet i live.

  Vedtak:

  • Evt. Aalborg-tur bør legges utenfor sesong.
  • E-cup-turer bør prioriteres på sommer/ i sesong
  • Årsmøtet ønsker også at det skal arrangeres en fotball-cup internt for våre medlemmer
  • Forumet bør enten jobbes hardt med for å opprettholdes eller legges dødt. Styret og medlemmer er enig om at forumet bør opprettholdes.

  Reiser:
  Det kom forslag fra reisegruppa at man for neste år vil øke prisen for ikke-medlemmer på bussturer arrangert av GodsetUnionen, for å kunne trekke flere medlemmer.

  Vedtak:
  Årsmøtet ønsker ikke å gå inn for forslaget, da det skal være frivillig å være medlem i GodsetUnionen, og at man ikke skal skaffe medlemmer for enhver pris. Reisegruppa tar innspillet til etterretning.

  TIFO:
  TIFO-gruppa kom med en redegjørelse for hvordan 2015 var, sett med deres øyne, og hvordan de ønsket å utvikle seg videre i 2016. Det kom innspill fra årsmøtet at det er positivt at GodsetUnionen har klart å skape noe eget, med en blanding av en anglofil og sydlandsk stil.

   

  4 Behandling av regnskap 2015 og budsjett 2016
  Økonomiansvarlig, Anita Helen Johansen, fremla regnskapet for 2015 og forslag til budsjett for 2016

  Vedtak:

  • Regnskap 2015: Ble godkjent, med følgende kommentar: GodsetUnionens styre bør holde honorar og tapt arbeidsfortjeneste separat neste år.
  • Budsjett 2016: Ble godkjent, med følgende kommentarer: GodsetUnionens styre bør i 2016 føre ned hvor mye tapt fortjeneste blir, og ta det opp ved neste årsmøte.
  • Det ble enstemmig vedtatt at det skal føres to poster, henholdsvis honorar og tapt arbeidsfortjeneste.

  5 Valg av styre
  Valgkomiteens innstilling:

   

  • Thor Arne Hanssen – Ikke på valg – 1 år Leder og talsmann
  • Anita Johansen – på valg – 2 år Økonomiansvarlig
  • Truls W. Schøne – på valg – 1 år Styremedlem
  • Roger Andersen – på valg – 2 år Styremedlem
  • Kim U. Rolund – Ikke på valg – 1 år Styremedlem
  • Marius Iversen – Ikke på valg – 1 år Styremedlem
  • Bjørn-Andreas B. Finseth – Ikke på valg – 1 år Styremedlem
  • Kine S. Kleven – Ny – 1 år Styremedlem

  Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og styret ble valgt ved akklamasjon.

   

  6 Valg av valgkomitee:

   

  • Stig Frode Sørdahl – gjenvalg – 2 år
  • Eivind Bjørnerud – ikke på valg – 1 år
  • John Michael Glasse – ikke på valg – 1 år

  Stig Frode Sørdahl ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen, ved akklamasjon.

   

  7 Innkomne saker:
  Styret la frem forslag om å innføre sanksjonsreglement, gjeldene for GodsetUnionens tribune, og turer i regi av GodsetUnionen.

  Vedtak:
  Innføring av reglementet ble ikke vedtatt. 25 stykker stemte for forslaget, og 23 stemte mot, men i følge GodsetUnionens vedtekter må det være to tredjedels flertall.

  Drammen 17. januar 2016 GodsetUnionen